[Home] [Family Name Index]
Mukhtari BEGUM
Khalid KHAN Najma BEGUM Nadir Shah KHAN Sahib Ali KHAN Naseer BEGUM Nawasee BEGUM
Mukhtari BEGUM
Children (2):
Khalid KHAN
Najma BEGUM
Grandchildren (6):
Aamir KHAN, Ansar KHAN, Nasir KHAN, Sabiha BEGUM, Saeeda BEGUM, Tanweer KHAN
Comments:
Najma, Khalid

Nasir, Aamir, Sabiha, Ansar, Tanweer